top of page
Abstract Linear Background

Ochrana Osobných Údajov

Ochrana osobných údajov je pre COMPLY mimoriadne dôležitá, pričom naša spoločnosť považuje za potrebné informovať klientov a verejnosť o tom, ako spracúva získané osobné údaje, prečo ich zhromažďuje a čo to pre dotknuté osoby znamená.

Na tomto mieste nájdete informácie, týkajúce sa účelu spracúvania, podmienok získavania, samotného spracúvania, poskytovania osobných údajov, príjemcov, prenosu osobných údajov, ako aj o právach dotknutých osôb.

Táto informácia o podmienkach spracúvania

- poskytuje prehľad o tom, ako COMPLY získava a spracúva osobné údaje a informuje o právach dotknutých osôb podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

 

- je zameraná na fyzické osoby, ktoré sú alebo budú klientmi, návštevníkmi COMPLY, dodávateľmi COMPLY, fyzickými osobami zastupujúcimi alebo konajúcimi v mene právnickej osoby, účastníkmi podujatí organizovanými COMPLY, uchádzačmi o zamestnanie v COMPLY, zmluvnými partnermi alebo osobami v písomnom kontakte s COMPLY;

- obsahuje informácie o tom, kedy COMPLY zdieľa osobné údaje s inými subjektmi (príjemcami), napríklad s poskytovateľmi služieb, dodávateľmi alebo sprostredkovateľmi.

 

Čo sú to osobné údaje?
Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré sa týkajú dotknutých osôb, ktoré ich identifikujú alebo môžu identifikovať ako konkrétnu osobu. Takými údajmi môže byť meno, priezvisko, adresa alebo rodné číslo, prípadne kamerový záznam.

 

Prevádzkovateľ

COMPLY je projekt spoločnosti  Libero investment s.r.o. zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 46323/N, oddiel: Sro, so sídlom Gogoľova 1888/8, Topoľčany 955 01, Slovensko, IČO: 51 880 725 , pričom v tejto súvislosti je spoločnosť Libero investment s.r.o. prevádzkovateľom osobných údajov. Ďalej v texte sa pod pojmom COMPLY rozumie prevádzkovateľ v zmysle GDPR.

COMPLY spracúva osobné údaje vo svojich informačných systémoch ako prevádzkovateľ podľa ustanovenia čl. 4 bod 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Pri spracúvaní osobných údajov COMPLY dodržiava zásadu zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti, zásadu obmedzenia účelu, zásadu minimalizácie údajov a minimalizácie uchovávania údajov, ako aj zásadu správnosti. COMPLY možno kontaktovať na office@practicecomply.com.

Na aký účel sa spracúvajú osobné údaje?

COMPLY spracúva osobné údaje za účelom plnenia povinností a úloh, ktoré jej vyplývajú z jej oprávnených záujmov len v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré boli získané.

 

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä​

 • príprava, uzatváranie a vykonávanie zmlúv, uplatňovanie práv a plnenie povinností COMPLY z uzatvorených zmlúv,

 • vedenie účtovníctva,

 • vybavovanie sťažností a žiadostí,

 • správa majetku COMPLY,

 • archivácia dokumentácie, spisov a záznamov, ktoré pochádzajú z činnosti COMPLY.

 

Ďalšie účely spracúvania osobných údajov môžu byť uvedené v jednotlivých zmluvách uzavretých medzi COMPLY a dotknutou osobou, napríklad v zmluvách s autormi, v licenčných zmluvách, v kúpnych zmluvách.

 

COMPLY môže spracúvať osobné údaje aj na základe súhlasu; v tomto prípade je účel spracúvania osobných údajov uvedený priamo v tomto súhlase.

 

Oprávnené záujmy COMPLY

Okrem už uvedeného COMPLY môže spracúvať osobné údaje, ak má na ich spracúvaní oprávnený záujem, čo môže nastať ak pôjde o:

 • získanie kontaktných údajov dotknutej osoby, ako sú meno, priezvisko, adresa, e-mail pre potreby poštového alebo telefonického styku,

 • identifikáciu návštevníkov COMPLY a ochrana majetku COMPLY.

 

Osobné údaje môžu byť poskytnuté COMPLY na dokumentoch, formulároch, listoch a oznámeniach, prípadne počas telefonického hovoru alebo v elektronickej komunikácii medzi COMPLY a dotknutou osobou. Oprávnený záujem COMPLY nesmie prevažovať nad záujmami dotknutej osoby, jej základnými právami a slobodami.

S kým zdieľa COMPLY osobné údaje?

Ak COMPLY využíva na získavanie alebo iné spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľa, robí tak len na základe písomnej zmluvy podľa čl. 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. COMPLY kladie dôraz na dôsledný výber svojich zmluvných partnerov, posudzuje ich spoľahlivosť a má zmluvne zabezpečené pravidlá ochrany osobných údajov.

COMPLY môže byť na základe osobitných predpisov povinná poskytnúť osobné údaje iným subjektom, napríklad finančnej spravodajskej jednotke, Sociálnej poisťovni, polícii, exekútorovi a pod.

COMPLY môže niektoré osobné údaje sprístupniť audítorovi účtovnej závierky.

 

Odosielanie zásielok sa v COMPLY vykonáva prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín

COMPLY uskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (krajín mimo EÚ a EHS) len v prípade, ak ide o plnenie zmluvného vzťahu s klientom alebo prenos nevyhnutný z dôležitých dôvodov verejného záujmu.

 

Ako dlho sa spracúvajú osobné údaje?

COMPLY rešpektuje zásadu minimalizácie doby uchovávania osobných údajov. Zároveň sa na činnosť COMPLY vzťahujú osobitné predpisy, ktoré stanovujú dobu úschovy niektorých dokumentov (napríklad v prípade účtovných dokladov je to 10 rokov).

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v COMPLY sa po skončení výberového konania likvidujú, okrem tých prípadov, keď uchádzači o zamestnanie udelili COMPLY súhlas s ich úschovou na dobu 3 mesiace.

 

Aké sú práva dotknutej osoby ?

Dotknutá osoba má

 • právo získať od COMPLY informáciu o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje a má právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,

 • právo žiadať, aby COMPLY bez zbytočného odkladu opravila osobné údaje alebo ich vymazala,

 • právo žiadať, aby COMPLY obmedzila spracúvanie jej osobných údajov,

 • právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov jej konkrétnej situácie,

 • právo na prenosnosť údajov, ak COMPLY spracúva jej údaje na základe zmluvy alebo súhlasu.

 

Právo odvolať súhlas

Ak COMPLY spracúva osobné údaje na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak si dotknutá osoba uplatnila niektoré, alebo všetky svoje práva na ochranu údajov a stále má pocit, že jej obavy zo spracúvania osobných údajov neboli dostatočne riešené, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27.

 

Informácia o povinnosti dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje

Ak je právnym základom na spracúvanie osobných údajov súhlas, dotknutá osoba nie je nikdy povinná svoje osobné údaje poskytnúť.

Neposkytnutie osobných údajov nemá žiadne negatívne alebo podstatné následky pre dotknutú osobu. Ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov plnenie zákonnej povinnosti COMPLY, je naopak povinnosťou dotknutej osoby tieto osobné údaje poskytnúť.

Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok, že COMPLY si nebude môcť splniť svoju zákonnú povinnosť. Ak sú osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dotknutá osoba je zmluvnou stranou, COMPLY môže osobné údaje spracúvať aj bez jej súhlasu, odmietnutie poskytnúť osobné údaje môže mať za následok, že COMPLY odmietne zmluvu uzavrieť. Rovnako COMPLY môže odmietnuť prešetriť podanie na základe osobitných zákonov, ak si osoba nesplní zákonnú povinnosť a svoje osobné údaje na tento účel neposkytne.

 

Automatické rozhodovanie vrátane profilovania

COMPLY nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie.

Táto informácia o spracúvaní osobných údajov bola aktualizovaná v 27.01.2023

bottom of page