top of page

nové povinnosti

ESG

Forest

Implementácia

Aktuálne sú požiadavky na vykazovanie ESG údajov stanovené v zákone o účtovníctve. Tie sa týkajú spoločností, ktoré majú povinnosť auditu a teda aj povinnosť zostaviť výročnú správu. Zákon stanovuje, že takéto spoločnosti majú vo svojej výročnej správe uviesť nielen informácie o vývoji spoločnosti za uplynulé obdobie, ale aj o predpokladanom budúcom vývoji. Výročná správa má pritom obsahovať aj informácie o vplyve spoločnosti na životné prostredie a na zamestnanosť vrátane nefinančných ukazovateľov a odkazov na údaje v účtovnej závierke.

Téma udržateľnosti je otázka súčasného hospodárskeho rastu – z dvoch pohľadov. Po prvé má ochrániť svet pred obrovskými nákladmi zničeného životného prostredia. Po druhé predstavuje širokú škálu nových podnikateľských možností, znižovania nákladov a konkurenčnú výhodu.

 

 

Čo teda ESG znamená?

ESG sú environmentálne, sociálne a riadiace kritériá, ktoré sa stali súborom noriem pre činnosti spoločností, ktoré investori používajú na vyhodnotenie ich investícií.

Teda finančná návratnosť investícií a pozitívny sociálny a environmentálny dopad.

Investovanie v rámci ESG je v posledných rokoch jedným z najrýchlejšie rastúcich trendov v oblasti financií.

Teda biznis s udržateľnosťou, zelenosťou – a nie v negatívnej konotácií.

Budúcnosť našej planéty a ľudí sa stala prioritou medzi ekonomikami, vládami a aj komunitami.

Firmy si uvedomujú nielen (možný) negatívny dopad ich podnikania na prostredie, ale aj následný negatívny vplyv týchto zmien na ich samotné.

Ukazovatele v oblasti ESG sú merateľné, čo nám vytvára priestor pre dáta a vyhodnocovanie. Meranie dopadu udržateľnosti na podnikanie je preto nový ekonomický faktor.

ESG predstavuje rámec, ktorý pomáha investorom vyhodnocovať riziko a výkonnosť spoločnosti.

Trees

KONZULTÁCIA ZDARMA

Ozveme sa

Vypracujeme pre Vás implementáciu ESG povinností.

Budete v súlade s reguláciou, s konkurenčnou výhodou.

Prvá konzultácia zdarma

bottom of page