top of page
  • Writer's pictureComply

Čo je konflikt záujmov?

Konflikt záujmov predstavuje pre podnik významné riziko, keďže môže rôzne obchodné dohody právne znefunkčniť.


V COMPLY sa špecializujeme okrem iného na ochranu pred tendenčným aj reálnym konfliktom záujmov tak, aby obchodné vzťahy klientov neboli vnímané ako nelegálne.


Nižšie na inšpiráciu ponúkame Vzor vyhlásenia ohľadom konfliktu záujmov pre Vaše ďalšie využitie.


V prípade individualizovaného prístupu nás kontaktujte.Všeobecné vyhlásenie ohľadom konfliktu záujmov, nezaujatosti a nezávislosti


Externý dodávateľ tovaru/poskytovateľ služieb:

Názov: [●obchodné meno●]

Sídlo: [●ulica, číslo, PSČ, mesto/dedina●]

IČO: [●číslo●]


Zastúpený štatutárnym orgánom

Meno, priezvisko: [●meno, priezvisko●]

Funkcia: [●predseda predstavenstva/člen predstavenstva/konateľ●]Vyššie uvedená spoločnosť (ďalej len „Spoločnosť“) týmto berie na vedomie a súhlasí, že pri rokovaní o uzatvorení zmluvy, pri poskytovaní služieb alebo dodávaní tovaru pre [●], (ďalej len „Klient“) musia byť dodržané tieto pravidlá za účelom zamedzenia vzniku konfliktu záujmov:


a) Spoločnosť vo vlastnom mene alebo na vlastný účet neuzatvára také obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Klienta, v čoho dôsledku môže dôjsť ku konfliktu medzi záujmami Spoločnosti a záujmami Klienta (napr. Spoločnosť neposkytuje [pôžičky...]),


b) Spoločnosť nesprostredkúva pre iné osoby [obchody, služby, tovar], ktoré sprostredkúva Klient, v čoho dôsledku môže dôjsť ku konfliktu medzi záujmami Spoločnosti a záujmami Klienta (napr. Spoločnosť neposkytuje [pôžičky...]);c) Spoločnosť (alebo člen jej štatutárneho orgánu alebo iného orgánu) nevykonáva činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s rovnakým predmetom podnikania ako má Klient alebo s predmetom podnikania, ktorý má konkurenčný charakter, v čoho dôsledku môže dôjsť ku konfliktu medzi záujmami Spoločnosti (alebo člena jej štatutárneho orgánu alebo iného orgánu) a záujmami Klienta (napr. člen predstavenstva Spoločnosti je členom dozornej rady inej spoločnosti);


d) Dolu podpísaným členom štatutárneho orgánu Spoločnosti nie je známa žiadna skutočnosť, že by Blízka osoba[1] člena štatutárneho orgánu Spoločnosti alebo jej zamestnanca v riadiacej pozícii vykonávala činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu právnickej oso