top of page

Čo je konflikt záujmov?

Konflikt záujmov predstavuje pre podnik významné riziko, keďže môže rôzne obchodné dohody právne znefunkčniť.


V COMPLY sa špecializujeme okrem iného na ochranu pred tendenčným aj reálnym konfliktom záujmov tak, aby obchodné vzťahy klientov neboli vnímané ako nelegálne.


Nižšie na inšpiráciu ponúkame Vzor vyhlásenia ohľadom konfliktu záujmov pre Vaše ďalšie využitie.


V prípade individualizovaného prístupu nás kontaktujte.Všeobecné vyhlásenie ohľadom konfliktu záujmov, nezaujatosti a nezávislosti


Externý dodávateľ tovaru/poskytovateľ služieb:

Názov: [●obchodné meno●]

Sídlo: [●ulica, číslo, PSČ, mesto/dedina●]

IČO: [●číslo●]


Zastúpený štatutárnym orgánom

Meno, priezvisko: [●meno, priezvisko●]

Funkcia: [●predseda predstavenstva/člen predstavenstva/konateľ●]Vyššie uvedená spoločnosť (ďalej len „Spoločnosť“) týmto berie na vedomie a súhlasí, že pri rokovaní o uzatvorení zmluvy, pri poskytovaní služieb alebo dodávaní tovaru pre [●], (ďalej len „Klient“) musia byť dodržané tieto pravidlá za účelom zamedzenia vzniku konfliktu záujmov:


a) Spoločnosť vo vlastnom mene alebo na vlastný účet neuzatvára také obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Klienta, v čoho dôsledku môže dôjsť ku konfliktu medzi záujmami Spoločnosti a záujmami Klienta (napr. Spoločnosť neposkytuje [pôžičky...]),


b) Spoločnosť nesprostredkúva pre iné osoby [obchody, služby, tovar], ktoré sprostredkúva Klient, v čoho dôsledku môže dôjsť ku konfliktu medzi záujmami Spoločnosti a záujmami Klienta (napr. Spoločnosť neposkytuje [pôžičky...]);c) Spoločnosť (alebo člen jej štatutárneho orgánu alebo iného orgánu) nevykonáva činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s rovnakým predmetom podnikania ako má Klient alebo s predmetom podnikania, ktorý má konkurenčný charakter, v čoho dôsledku môže dôjsť ku konfliktu medzi záujmami Spoločnosti (alebo člena jej štatutárneho orgánu alebo iného orgánu) a záujmami Klienta (napr. člen predstavenstva Spoločnosti je členom dozornej rady inej spoločnosti);


d) Dolu podpísaným členom štatutárneho orgánu Spoločnosti nie je známa žiadna skutočnosť, že by Blízka osoba[1] člena štatutárneho orgánu Spoločnosti alebo jej zamestnanca v riadiacej pozícii vykonávala činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu právnickej osoby zo skupiny Klienta alebo inej právnickej osoby s rovnakým predmetom podnikania ako má Klient (alebo s predmetom podnikania, ktorý má konkurenčný charakter), v čoho dôsledku môže dôjsť ku konfliktu medzi záujmami Spoločnosti (alebo člena jej štatutárneho orgánu alebo iného orgánu) a záujmami Klienta (napr. manžel člena predstavenstva Spoločnosti je konateľom v inej spoločnosti s podobnou podnikateľskou činnosťou ako má Klient);


e) Dolu podpísaným členom štatutárneho orgánu Spoločnosti nie je známa žiadna skutočnosť, pre ktorú možno mať odôvodnené pochybnosti o osobnej nezaujatosti alebo nestrannosti členov štatutárneho orgánu alebo iného orgánu Spoločnosti, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov;


f) Spoločnosť (alebo člen jej štatutárneho orgánu alebo iného orgánu) nesmie byť ovplyvnená zámermi iných osôb, ani prijímať akúkoľvek finančnú alebo inú výhodu, ktorá by mohla mať vplyv na riadne poskytovanie služieb alebo dodávanie tovaru pre Klienta (napr. v prípade, ak Spoločnosť poskytuje služby Klientovi ako aj priamym konkurentom Klienta, Spoločnosť neprijíma finančnú výhodu od priameho konkurenta Klienta, ktorá by mala dôsledok na kvalitu a cenu poskytovaných služieb pre Klienta alebo kvalitu a cenu dodávaného tovaru a služieb pre Klienta);


g) Spoločnosť (alebo člen jej štatutárneho orgánu alebo iného orgánu) nevyžaduje a ani neprijíma dary, úsluhy alebo iné pozornosti v takej hodnote, ktoré by mohli mať vplyv na nezaujatosť, nestrannosť, rozhodovanie a profesionálny prístup pri poskytovaní služieb alebo dodávaní tovaru pre Klienta.


Podpísaním tohto vyhlásenia sa Spoločnosť zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá v ňom uvedené (pokiaľ v tabuľke nižšie nie je uvedené inak) a vyhlasuje, že ak v tomto ohľade nastanú akékoľvek zmeny, bude o nich bezodkladne informovať Klienta.


Pokiaľ Spoločnosť nemôže dodržať akékoľvek z vyššie uvedených pravidiel z dôvodu existencie potenciálneho alebo aktuálneho konfliktu medzi záujmami Spoločnosti (alebo člen jej štatutárneho orgánu alebo iného orgánu alebo jej blízkej osoby) a záujmami Klienta, uvádza Spoločnosť potenciálny konflikt záujmov a navrhované opatrenie na zamedzenie alebo zníženie nepriaznivého vplyvu na záujmy Klienta v tabuľke nižšie:Spoločnosť vyhlasuje, že sa príslušní členovia jej štatutárneho orgánu alebo iného orgánu oboznámili s informáciami o spracúvaní osobných údajov členov orgánov Spoločnosti, jej zamestnancov v riadiacej pozícii a ich blízkych osôb, ktoré sú uvedené v osobitnom dokumente Informácie o spracúvaní osobných údajov pre účely Evidencie konfliktu záujmov k tomuto (priloženom k tomuto Vyhláseniu) a že tento dokument Spoločnosť poskytla blízkym osobám príslušných zamestnancov v riadiacej pozícii alebo členov orgánov Spoločnosti, ktoré uvádza v tomto vyhlásení.


Spoločnosť vyhlasuje, že všetky v ňom uvedené skutočnosti a tvrdenia sú aktuálne, úplne a pravdivé.[1] Blízkou osobou sa pre účely tohto Vyhlásenia rozumie: príbuzný v priamom rade (otec, matka, syn, dcéra), súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. [2] Prosím, opíšte, v čom spočíva možný konflikt medzi záujmami Klienta a záujmami Spoločnosti alebo jej členov orgánov alebo zamestnancov [3] Prosím, opíšte, ako navrhuje zamedziť tomu, aby tento konflikt záujmov mal nepriaznivý vplyv na záujmy Klienta, napr. dodržiavanie povinnosti mlčanlivosti a zachovanie dôvernosti informácii

6 views0 comments
bottom of page