top of page

AML - Program vlastnej činnosti - nedostatky


V tomto článku predstavíme opakujúce zistenia z klientskych analýz súladu s požiadavkami s AML. Tieto analýzy následne vyhodnocujú pochybenia a chránia klientov pred sankciami, ktoré môže uložiť dohľad AML.

Najčastejšie pochybenia sa týkajú AML dokumentácie, najmä Programu vlastne činnosti.


V zmysle § 20, ods. 2, písm. b) zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu („zákon o AML“) program vlastnej činnosti musí obsahovať spôsob vykonávania starostlivosti ku klientovi.

Najčastejšie pochybenia vyplývajú z faktu, že Program AML neupravuje postup pri overovaní identifikácie klienta ani postup pri overovaní konečného užívateľa výhod (KÚV).


Pochybenie: absentujúce prijatie primeraných opatrení na overenie informácií týkajúcich sa identifikácie KUV vrátane opatrení na zistenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou alebo združením majetku v zmysle § 10, ods. 1, písm. a) a b) zákona o AML.


V Programe AML často nebýva jednoznačne upravené, kedy je potrebné vykonať základnú a kedy zvýšenú starostlivosť a rovnako chýba detailná úprava jednotlivých zložiek povinnej starostlivosti, ktorá by bola aplikovateľná pre všetky produkty poskytované analyzovaným subjektom.

Najčastejšie nedostatky:

  • nejednoznačná úprava schvaľovacích kompetencií pred uzatvorením obchodného vzťahu;

  • v Programe AML chýba úprava schvaľovacích kompetencií na pokračovanie v obchodnom vzťahu, ak sa klient alebo prepojená osoba stane PEP počas trvania obchodného vzťahu;

  • absencia úpravy podrobného monitorovania obchodného vzťahu pri klientoch PEP;

  • nedostatočná úprava automatizovanej kontroly voči zoznamom politicky exponovaných osôb pri klientoch PEP počas trvania obchodného vzťahu;

  • nedostatočná úprava pravidiel hodnotenia rizík, podľa ktorých klient, ktorý bol PEP ním ostáva aj po skončení výkonu významnej verejnej funkcie;

  • absencia úpravy či a ako klient PEP (podľa definície klienta v zmysle § 9, písm. d) zákona o AML) ovplyvňuje rizikovosť alebo výkon povinnej starostlivosti prepojeného klienta s finančným produktom.

Časté pochybenie nastáva aj pri úprave kontroly existujúcich klientov voči databázam PEP a sankcionovaných osôb, ktorá nie je v Programe AML jasne popísaná a nie je v súlade so skutkovým stavom (najmä nie je zadefinovaná správna periodicita kontrol, databázy, voči ktorým prebieha kontrola a či je táto kontrola automatizovaná alebo manuálna).


Analyzovaný subjekt často nemá v Programe AML upravený proces vykonávania priebežného monitorovania obchodného vzťahu vrátane preskúmavania konkrétnych obchodov vykonaných počas trvania obchodného vzťahu v zmysle § 10, ods. 1, písm. g) zákona o AML.


6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page