top of page
  • Writer's pictureComply

Compliance program a ochrana životného prostredia1. Súčasný stav riešenej problematiky


Príčinou zvýšenia dôležitosti duševného vlastníctva je v prvom rade premena ekonomík z industriálnych na informačné, následkom čoho sa duševné vlastníctvo stáva nielen zásadnou politickou otázkou, ale sa dostáva aj do úzkej väzby na ďalšie odbory ako medzinárodný obchod, životné prostredie, kultúra, sociálny rozvoj a podobne.[1]


V súčasnosti jednou z najviac rezonujúcich problematík v spoločnosti v súvislosti s premenou na informačnú ekonomiku, či už na úrovni laickej, politickej alebo odbornej diskusie, je zmena klimatického podnebia a s tým spojená ochrana životného prostredia.


Nové technológie s príchodom strojového učenia a umelej inteligencie predkladajú dvojitú skupinu otázok, z optiky vplyvu „technologickej revolúcie“ na klimatické podnebie a udržateľnosť životného prostredia – vplyvu pozitívneho a vplyvu negatívneho.


Medzi najvýznamnejší negatívny vplyv v zmysle ohrozenia a poškodenia životného prostredia je príchod technologickej revolúcie a s tým spojená masívna industrializácia a výroba náročná na vstupné výrobné faktory. Pozitívny vplyv je predstavený vývojom takých technológií, ktoré dokážu významne napomôcť ochrane životného prostredia (napr. hospodárnejšia a sofistikovanejšia výroba, enviro- friendly procesné postupy a pod.).


Je teda otázne, či pomôže vývoj umelej inteligencie životnému prostrediu, ochráni ho, alebo naopak, zaťaží a viac zdevastuje.


Berúc v úvahu predpoklad pozitívneho vplyvu vývoja umelej inteligencie a obdobnej technológie na životné prostredie a spoločnosť – zvýšená ochrana a zlepšenie stavu životného prostredia, prináša do popredia aj otázku právnu – konkrétne spojenú s právnou ochranou vývoja takýchto technológií, presnejšie technológií, ktorých cieľom bude napomáhať udržanie zdravého ekosystému a správnej funkcie životného prostredia.

2. Cieľ compliance programu


Cieľom compliance programu v uvedených súvislostiach je analýza problematiky ochrany duševného vlastníctva a vývoja nových technológií určených na ochranu životného prostredia.


Do hry vstupujú nové faktory: zvýšený tlak na zmenu ponímania ochrany práva duševného vlastníctva v ére internetu, zdieľaných zdrojov a enormnej výmeny informácii, zaradenie a kategorizácia nových technológií akou je umelá inteligencia a jej právne zaradenie – rovnako s odkazom na právo duševného vlastníctva, v neposlednom rade otázka akým inštitútom má právo chrániť vývoj nových technológií z optiky ochrany duševného vlastníctva, a ako takáto ochrana zabezpečí dostatočnú rovnováhu medzi ochranou práv výrobcu, a podpory rozvojových jurisdikcií bez dostatočného finančného pozadia, ktoré budú rovnako závislé na nových technológiách.