top of page

Financie - Systémovo významné banky


K pojmu systémovo významných bánk je dostupných mnoho pozitívno-právnych a vedeckých (ekonomických) textov.


Na účely blogu použijeme definíciu systémovo významnej banky, ktorá sa nachádza v základnom právnom texte bankovej regulácie eurozóny; nariadení CRR[1] v spojení so smernicou CRD.Pripomíname, že pojem systémovo významná banka je súčasťou širšej skupiny systémovo významných inštitúcii (ďalej ako „SIFI“), pod ktoré okrem úverových inštitúcii spadajú aj ďalšie subjekty finančného a kapitálového trhu (napr. poisťovne, zaisťovne a pod.).


Inštitúcia je považovaná za systémovo významnú, ak by jej zlyhanie malo ekonomicky materiálny cyklický efekt na iné inštitúcie a subjekty finančného trhu, ktoré môžu destabilizovať finančný systém ako celok a mať negatívny dopad na reálnu ekonomiku.[2]


Legislatíva implementujúca požiadavky prudenciálneho dohľadu a regulácie SIFI je súčasťou CRD IV (momentálne sa implementuje CRD V), ktorá predstavuje implementáciu Basel II a III do úniového práva. Konkrétne sa jedná o článok 131, pričom bližšie špecifikácie sú obsiahnuté v smerniciach a technických štandardoch Európskeho orgánu pre bankovníctvo (ďalej aj „EBA“), ktoré boli vydané ako delegované nariadenia komisie. Európsky prístup v oblasti globálne systémovo významných bánk sa prakticky nelíši od globálnych štandardov Financial Stability Board-u, jediný rozdiel predstavuje zmena názvu v európskej legislatíve.


V rámci Európskej únie základnou právnou normou na určenie SIFI je teda smernica CRD[3]. CRD člení SIFI na dva poddruhy a upravuje ich v čl. 131 a nasl. ako „významnú inštitúciu, ktorú určí členský štát prostredníctvom orgánu povereným určovaním na konsolidovanom základe – globálnych systémovo významných inštitúcií (G-SII) a na individuálnom subkonsolidovanom, prípadne konsolidovanom základe inak systémovo významných inštitúcií (O-SII), ktorým bolo udelené povolenie v ich vlastnej jurisdikcii. G-SII je materská inštitúcia v EÚ, materská finančná holdingová spoločnosť v EÚ, materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v EÚ alebo inštitúcia. G-SII nemôže byť inštitúcia, ktorá je dcérskou spoločnosťou materskej inštitúcie v EÚ, materskej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ. O-SII môže byť materská inštitúcia v EÚ, materská finančná holdingová spoločnosť v EÚ, materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v EÚ alebo inštitúcia.“ O-SII sa rovnako určujú v súlade s čl. 131 ods. 1 CRD, pričom sa systémový význam posúdi na základe aspoň jedného z týchto kritérií: a) veľkosť; b) dôležitosť pre hospodárstvo Únie alebo hospodárstvo relevantného členského štátu; c) význam cezhraničných činností; d) prepojenie inštitúcie alebo skupiny s finančným systémom.[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 Text s významom pre EHP. Dostupné na <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32013R0575> [2]Thomson, B. 2009. On Systemically Important Financial Institutions and Progressive Systemic Mitigation. Federal Reserve Bank of Cleveland Policy Discussion Paper no. 27, Federal Reserve Bank of Cleveland, August 2009. [3]SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES. Dostupné na <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0036>

6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page