top of page
  • Writer's pictureComply

Nový dôchodkový produkt?

Updated: Mar 9, 2022

Čo pre nás pripravila EÚ vo veci PEPP


#compliance #financie

PEPP predstavuje finančný produkt osobného dôchodkového sporenia, ktorý má pomôcť zabezpečiť doplnkový dôchodkový príjem v starobe.


Ide o celoeurópsky dôchodkový produkt pod dohľadom centrálnych bánk a Európskeho orgánu dohľadu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA), ktorý má byť jednou z odpovedí na starnutie európskej populácie a zároveň má poskytovať riešenie na zvýšenú mobilitu pracovných síl v rámci Európskej únie (EÚ) a tiež má umožňovať prenos dôchodkových úspor naprieč hranicami EÚ.


Tento produkt je primárne upravený priamo účinným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238 z 20. júna 2019 o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) (ďalej len „nariadenie o PEPP“). Uplatňovanie nariadenia o PEPP v praxi nastane v súlade s článkom 74 nariadenia o PEPP od 22. marca 2022.


Vo svojej podstate ide o poskytovanie produktu, ktorý už príslušná finančná inštitúcia vytvára a poskytuje, respektíve je oprávnená vytvárať na základe sektorovej legislatívy, napr. poistný produkt, investičný produkt, doplnkové dôchodkové sporenie, ale s určitými špecifickými vlastnosťami (podmienkami), ktoré ustanovuje priamo nariadenie o PEPP a nadväzujúce všeobecne záväzné právne predpisy.


Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt budú môcť poskytovať v zmysle národnej legislatívy banky, poisťovne, doplnkové dôchodkové spoločnosti, správcovské spoločnosti, ale aj obchodníci s cennými papiermi.


Cieľom PEPP je zabezpečiť dodatočný príjem na dôchodok. Výhody, ktoré prináša registrácia finančného produktu ako PEPP, spočívajú predovšetkým v jeho prenositeľnosti.


Z hľadiska vlastností ide o dobrovoľný, individuálny a celoeurópsky osobný investičný produkt dlhodobého dôchodkového charakteru, ktorý by mal pri investovaní zohľadňovať aj environmentálne faktory, sociálne faktory a faktory riadenia a správy (ESG).


Produkt má byť atraktívny z hľadiska dlhodobého charakteru najmä pre mladých ľudí, mobilných pracovníkov a občanov EÚ. Je založený na zmluvnej voľnosti medzi sporiteľom a subjektom, ktorým je finančná inštitúcia poskytujúca tento dôchodkový produkt.


Ambíciou produktu nie je nahradiť fungujúce a existujúce národné dôchodkové systémy, nakoľko ide o doplnkový produkt k akémukoľvek povinnému verejnému dôchodkovému systému (I. pilier - pay as you go), k starobnému dôchodkovému sporeniu (II. pilier) a k zamestnaneckým dôchodkom (slovenský III. pilier).