top of page

Nový dôchodkový produkt?

Updated: Mar 9, 2022

Čo pre nás pripravila EÚ vo veci PEPP


#compliance #financie

PEPP predstavuje finančný produkt osobného dôchodkového sporenia, ktorý má pomôcť zabezpečiť doplnkový dôchodkový príjem v starobe.


Ide o celoeurópsky dôchodkový produkt pod dohľadom centrálnych bánk a Európskeho orgánu dohľadu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA), ktorý má byť jednou z odpovedí na starnutie európskej populácie a zároveň má poskytovať riešenie na zvýšenú mobilitu pracovných síl v rámci Európskej únie (EÚ) a tiež má umožňovať prenos dôchodkových úspor naprieč hranicami EÚ.


Tento produkt je primárne upravený priamo účinným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238 z 20. júna 2019 o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) (ďalej len „nariadenie o PEPP“). Uplatňovanie nariadenia o PEPP v praxi nastane v súlade s článkom 74 nariadenia o PEPP od 22. marca 2022.


Vo svojej podstate ide o poskytovanie produktu, ktorý už príslušná finančná inštitúcia vytvára a poskytuje, respektíve je oprávnená vytvárať na základe sektorovej legislatívy, napr. poistný produkt, investičný produkt, doplnkové dôchodkové sporenie, ale s určitými špecifickými vlastnosťami (podmienkami), ktoré ustanovuje priamo nariadenie o PEPP a nadväzujúce všeobecne záväzné právne predpisy.


Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt budú môcť poskytovať v zmysle národnej legislatívy banky, poisťovne, doplnkové dôchodkové spoločnosti, správcovské spoločnosti, ale aj obchodníci s cennými papiermi.


Cieľom PEPP je zabezpečiť dodatočný príjem na dôchodok. Výhody, ktoré prináša registrácia finančného produktu ako PEPP, spočívajú predovšetkým v jeho prenositeľnosti.


Z hľadiska vlastností ide o dobrovoľný, individuálny a celoeurópsky osobný investičný produkt dlhodobého dôchodkového charakteru, ktorý by mal pri investovaní zohľadňovať aj environmentálne faktory, sociálne faktory a faktory riadenia a správy (ESG).


Produkt má byť atraktívny z hľadiska dlhodobého charakteru najmä pre mladých ľudí, mobilných pracovníkov a občanov EÚ. Je založený na zmluvnej voľnosti medzi sporiteľom a subjektom, ktorým je finančná inštitúcia poskytujúca tento dôchodkový produkt.


Ambíciou produktu nie je nahradiť fungujúce a existujúce národné dôchodkové systémy, nakoľko ide o doplnkový produkt k akémukoľvek povinnému verejnému dôchodkovému systému (I. pilier - pay as you go), k starobnému dôchodkovému sporeniu (II. pilier) a k zamestnaneckým dôchodkom (slovenský III. pilier).


Účelom je dlhodobo akumulovať kapitál s výslovným cieľom poskytovať príjem na dôchodku s obmedzenými možnosťami predčasného výberu kapitálu. Sporiteľom môže byť každá fyzická osoba, ktorá s poskytovateľom PEPP uzavrie zmluvu o PEPP, nie je viazaný na pracovný pomer, sporiteľ sa môže zapojiť dobrovoľne a sám s posúdením jeho schopnosti znášať investičné riziko a je možné prispievať v akejkoľvek výške.


Ochrana sporiteľov (investorov) je zabezpečená cez činnosti poskytovateľov PEPP, ktorými sú výlučne licencované a dohliadané subjekty finančného trhu, funkciu depozitára v súlade so sektorovou legislatívou (doplnkové dôchodkové spoločnosti a subjekty kolektívneho investovania), dohľad zo strany NBS ako aj kontrolou zo strany EIOPA, ktorá bude viesť Centrálny register všetkých poskytovateľov PEPP.


Poskytovanie PEPP je možné výlučne na základe registrácie tohto produktu v centrálnom registri PEPP, a to na základe žiadosti o registráciu (v súlade s článkom 6 nariadenia o PEPP), ktorú podáva uvedená finančná inštitúcia príslušnému orgánu dohľadu. Orgán dohľadu má do troch mesiacov od predloženia úplnej žiadosti prijať rozhodnutie o registrácii PEPP, ak boli splnené podmienky stanovené nariadením a predložené dokumenty a informácie sú v súlade s príslušnou legislatívou (posudzujú sa napr. informačné dokumenty, riadenie portfólia a rizík, modely prognóz, nákladovosť, technicky zmierňovania rizika a pod.). Nariadenie o PEPP umožňuje aj zrušenie registrácie produktu.

9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page