top of page
  • Writer's pictureComply

#Osobné údaje #VZOR: #Zodpovedná osoba

Updated: May 4, 2022

VYHODNOTENIE čl. 37 a nasl. nariadenia #GDPRNariadenie GDPR v zmysle čl. 37 ods. 1 a nasl. stanovuje povinnosť v taxatívne vymedzených prípadoch určiť zodpovednú osobu u prevádzkovateľa.


1. Podľa čl. 37 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR je Prevádzkovateľ povinný určiť zodpovednú osobu ak:


Prevádzkovateľ určí zodpovednú osobu v prípade, ak: spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt s výnimkou súdov pri výkone ich súdnej právomoci.


Definíciou orgánu verejnej moci na tieto účely je:


1. štátny orgán, obec, vyšší územný celok;

2. právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba zriadená štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom;

3. právnická osoba založená osobou v prvom bode alebo druhom bode, právnická osoba a fyzická osoba, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy.


Pre potreby tejto Analýzy, Spoločnosť v súvislosti s vymedzením pojmu orgán verejnej moci odkazuje na uznesenie Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zo dňa 9. júna 1992 sp. zn. I. ÚS 191/92:


Verejnou mocou je taká moc, ktorá autoritatívne rozhoduje o právach a povinnostiach subjektov, či už priamo, alebo sprostredkovane. Subjekt, o ktorého právach alebo povinnostiach rozhoduje orgán verejnej moci, nie je v rovnoprávnom postavení s týmto orgánom a obsah rozhodnutia tohto orgánu nezávisí od vôle subjektu.


Verejnú moc vykonáva štát predovšetkým prostredníctvom orgánov moci zákonodarnej, výkonnej a súdnej a za určitých podmienok ju môže vykonávať aj prostredníctvom ďalších subjektov. Kritériom pre určenie, či iný subjekt koná ako orgán verejnej moci je skutočnosť, či konkrétny subjekt rozhoduje o právach a povinnostiach iných osôb a tieto rozhodnutia sú štátnou mocou vynútiteľné, či môže štát do týchto práv a povinností zasahovať.


Orgánom v právnom slova zmysle je právnická osoba, vykonávajúca svoju činnosť ako povinnosť alebo kompetenciu a je zriadená k trvalému a opakujúcemu sa výkonu činnosti.


Spoločnosť nie je zriadená zákonom a nie je zriadená ani na základe zákona, pričom prostredníctvom Spoločnosti nevykonáva Slovenská republika žiadne svoje úlohy a povinnosti ktoré sú jej priznané právnymi predpismi. Vlastníkmi Spoločnosti sú súkromné, fyzické osoby, pričom Spoločnosť nemá žiadnu účasť na majetku Slovenskej republiky a ani naopak.