top of page
  • Writer's pictureComply

VZOR_GDPR_Súhlas

Vzor súhlasu a informácie pri spracúvaní osobných údajovSúhlas so spracúvaním osobných údajov

a Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov


Dolu podpísaný/dolu podpísaná týmto podľa čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) udeľujem [Spoločnosti] súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail)


Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov na [napr. marketingové účely].


Súhlas udeľujem na dobu neurčitú. Tento súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.


Svojim podpisom zároveň potvrdzujem, že som bol/bola informovaný/á o podmienkach spracúvania mojich osobných údajov Spoločnosťou a že som prevzal/prevzala informáciu o podmienkach spracúvania osobných údajov, ktorá je prílohou tohto súhlasu.


V ____________________ dňa ____________________
_________________________________________

vlastnoručný podpis dotknutej osoby
Príloha:

Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov