top of page

VZOR_GDPR_Súhlas

Vzor súhlasu a informácie pri spracúvaní osobných údajovSúhlas so spracúvaním osobných údajov

a Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov


Dolu podpísaný/dolu podpísaná týmto podľa čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) udeľujem [Spoločnosti] súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail)


Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov na [napr. marketingové účely].


Súhlas udeľujem na dobu neurčitú. Tento súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.


Svojim podpisom zároveň potvrdzujem, že som bol/bola informovaný/á o podmienkach spracúvania mojich osobných údajov Spoločnosťou a že som prevzal/prevzala informáciu o podmienkach spracúvania osobných údajov, ktorá je prílohou tohto súhlasu.


V ____________________ dňa ____________________
_________________________________________

vlastnoručný podpis dotknutej osoby
Príloha:

Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajovPríloha k Súhlasu so spracúvaním osobných údajov


Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov

Táto informácia má za cieľ poskytnúť Vám, ako dotknutej osobe všetky relevantné informácie, týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov v súlade s čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré sa týkajú dotknutých osôb, ktoré ich identifikujú alebo môžu identifikovať ako konkrétnu osobu.


Prevádzkovateľom, ktorý získava a spracúva Vaše osobné údaje [Spoločnosť]


Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je marketing a komunikácia.


Vaše osobné údaje Spoločnosť neposkytuje žiadnemu inému subjektu ani príjemcovi (ak poskytuje, napíšte akému).


Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii (ak budú, napíšte kam a uveďte dôvod + či sa jedná o krajinu s obdobnou úrovňou ochrany osobných údajov ako v EÚ).


Vaše osobné údaje budú v Spoločnosti spracúvané po dobu trvania vzťahu zákazník/prevádzkovateľ, maximálne po dobu odvolania súhlasu.


Pri stanovení doby spracúvania sa Spoločnosť riadila zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov, a to z ohľadom na účel, na ktorý Vaše osobné údaje spracúva.


Ako dotknutá osoba máte právo:

- vyžadovať prístup k údajom, ktoré sa Vás týkajú,

- na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov,

- na obmedzenie spracúvania,

- na prenosnosť, ak sa Vaše údaje spracúvajú automatizovanými prostriedkami.


Svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to písomne na adrese: Spoločnosti (uveďte adresu), alebo emailom na adrese: (uveďte @)

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.


Ak ste si ako dotknutá osoba uplatnila niektoré, alebo všetky svoje práva na ochranu údajov a stále máte pocit, že Vaše obavy zo spracúvania osobných údajov neboli dostatočne riešené, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27.

3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page