top of page
 • Writer's pictureComply

Zmeny v AML legislatíve na európskej úrovni

Updated: Mar 9, 2022

#compliance #amlI.

Úvod

Komisia 7. mája 2020 predložila akčný plán v oblasti komplexnej politiky Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.


Obsahuje šesť priorít:


 • zabezpečenie účinného vykonávania existujúceho rámca EÚ v AML/CFT;

 • vytvorenie jednotného súboru pravidiel EÚ pre oblasť AML/CFT;

 • realizácia dohľadu v tejto oblasti;

 • zriadenie podporného a koordinačného mechanizmu pre finančné spravodajské jednotky (FSJ);

 • presadzovanie ustanovení trestného práva na úrovni EÚ (justičná spolupráca);

 • posilnenie medzinárodného rozmeru rámca EÚ v oblasti AML/CFT.

Pripravovaný balík AML/CFT zahŕňa:

 • návrh nariadenia o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu,


 • návrh 6tej smernice, ktorou sa stanovujú mechanizmy, ktoré by členské štáty mali zaviesť na predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, a ktorou sa zrušuje smernica (EÚ) 2015/849,


 • návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje Úrad EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (ďalej len „úrad AMLA“), a


 • návrh prepracovaného znenia nariadenia (EÚ) 2015/847, ktorým sa rozširujú požiadavky na vysledovateľnosť kryptoaktív.


<