top of page

Zmeny v AML legislatíve na európskej úrovni

Updated: Mar 9, 2022

#compliance #amlI.

Úvod

Komisia 7. mája 2020 predložila akčný plán v oblasti komplexnej politiky Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.


Obsahuje šesť priorít:


 • zabezpečenie účinného vykonávania existujúceho rámca EÚ v AML/CFT;

 • vytvorenie jednotného súboru pravidiel EÚ pre oblasť AML/CFT;

 • realizácia dohľadu v tejto oblasti;

 • zriadenie podporného a koordinačného mechanizmu pre finančné spravodajské jednotky (FSJ);

 • presadzovanie ustanovení trestného práva na úrovni EÚ (justičná spolupráca);

 • posilnenie medzinárodného rozmeru rámca EÚ v oblasti AML/CFT.

Pripravovaný balík AML/CFT zahŕňa:

 • návrh nariadenia o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu,


 • návrh 6tej smernice, ktorou sa stanovujú mechanizmy, ktoré by členské štáty mali zaviesť na predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, a ktorou sa zrušuje smernica (EÚ) 2015/849,


 • návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje Úrad EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (ďalej len „úrad AMLA“), a


 • návrh prepracovaného znenia nariadenia (EÚ) 2015/847, ktorým sa rozširujú požiadavky na vysledovateľnosť kryptoaktív.


II.

K 6tej smernici AML/CFT

Zmeny a novoty:

 • vytvára sa právny základ pre systém siete FIU.net, ktorý bude slúžiť ako spoločný informačný systém pre finančne spravodajské jednotky z členských štátov. Správcom bude AMLA;

 • objasňujú sa právomoci a úlohy orgánov dohľadu nad AML/CFT s cieľom zabezpečiť, aby všetky orgány dohľadu mali nástroje na to, aby mohli prijímať primerané nápravné opatrenia. Zavádza sa povinnosť dozoru orgánu verejnej moci nad samoregulačnými orgánmi;

 • harmonizuje sa prístup k dohľadu založenému na hodnotení rizika prostredníctvom spoločného nástroja na kategorizáciu rizík, aby sa predišlo rozdielom v chápaní rizík v porovnateľných situáciách,

 • s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi orgánmi dohľadu sa zriaďujú kolégia na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu;

 • objasňujú sa právomoci registrov konečných užívateľov výhod, aby sa zabezpečilo, že môžu získavať aktuálne, primerané a presné informácie,

 • stanovuje sa prepojenie registrov bankových účtov,

 • zavádzajú sa požiadavky na spracúvanie určitých kategórií osobných údajov, aby sa zabezpečil úplný súlad s pravidlami EÚ v oblasti ochrany údajov;

 • od členských štátov sa vyžaduje, aby na vnútroštátnej úrovni zriadili orgány dohľadu nad povinnými subjektmi v oblasti AML/CFT. Tieto orgány budú spolupracovať s FSJ.

 • Týmto návrhom sa zrušuje a nahrádza existujúca smernica (EÚ) 2015/849 zmenená smernicou (EÚ) 2018/843.


Registre a mechanizmy týkajúce sa skutočného vlastníctva, bankových účtov a nehnuteľností

Zachováva sa povinnosť viesť registre konečných užívateľov výhod. Zachováva sa ich cezhraničné prepojenie.

Zachováva sa povinnosť členských štátov vytvárať a udržiavať mechanizmy ako centrálny register bankových účtov, aby bolo možné identifikovať držiteľov bankových účtov a bezpečnostných schránok.

K uvedeným registrom musia mať prístup FSJ vrátane tých, ktoré sú prepojené z iných členských štátov. Členské štáty budú poskytovať jednotkám FSJ a ďalším príslušným orgánom prístup k obsahu vnútroštátnych registrov nehnuteľností.


Samoregulačné orgány

Keď členský štát zverí dohľad v oblasti AML/CFT pri určitých povinných subjektoch samoregulačnému orgánu (napríklad MF), nad týmto samoregulačným orgánom musí vykonávať dozor ustanovený a nezávislí orgán verejnej moci.

III.

Návrh nariadenia o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu


V súvislosti s návrhom Nariadenia je potrebné uviesť:

mení sa rozsah povinných subjektov podľa súčasných právnych predpisov EÚ v oblasti AML/CFT;

 • rozsah pojmu „poskytovatelia služieb kryptoaktív“ je zosúladený tak, aby bol právne jednotný pre všetky členské štáty;

 • dopĺňajú sa poskytovatelia služieb hromadného financovania, ktorí nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2020/1503;

 • dopĺňajú sa veritelia hypotekárnych a spotrebiteľských úverov, ako aj sprostredkovatelia hypotekárnych a spotrebiteľských úverov, ktorí nie sú úverovými inštitúciami ani finančnými inštitúciami, s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre prevádzkovateľov poskytujúcich rovnaký druh služieb;

 • dopĺňajú sa prevádzkovatelia, ktorí sa v mene štátnych príslušníkov tretích krajín podieľajú na systémoch udeľovania povolení na pobyt investorom;

 • vypúšťajú sa obchodníci s tovarom (ktorí mali doteraz povinnosť ohlasovať hotovostné transakcie v hodnote nad 10 000 EUR) s výnimkou obchodníkov s drahými kovmi a kameňmi, ktorí by vzhľadom na vystavenie riziku prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v tomto sektore mali naďalej uplatňovať požiadavky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.


IV

Návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí a fin. terorizmu


Týmto návrhom sa zriaďuje Úrad AMLA (ďalej len „AMLA“ alebo „úrad“).


Dohľad v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v rámci EÚ v súčasnosti prebieha na úrovni členských štátov. Jeho kvalita a účinnosť sú nevyvážené z dôvodu výrazných rozdielov v zdrojoch a postupoch v jednotlivých členských štátoch.

Všetky nedávne závažné prípady prania špinavých peňazí ohlásené v EÚ mali cezhraničný rozmer. Odhaľovanie týchto finančných pohybov sa však ponecháva na vnútroštátne jednotky FSJ a spoluprácu medzi nimi. Hoci je to odrazom operačnej nezávislosti a autonómie jednotiek FSJ, neexistencia spoločnej štruktúry na podporu tejto spolupráce vedie k situáciám, v ktorých sa pre nedostatok spoločných nástrojov či zdrojov nevykonávajú spoločné analýzy. Tieto rozdiely bránia cezhraničnej spolupráci, a tým znižujú schopnosť včas a účinne odhaľovať pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Výsledkom je roztrieštený prístup, ktorý je vystavený zneužitiu na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu a v rámci ktorého nemožno včas identifikovať trendy a typológie na úrovni Únie.


Ako vyplýva z nedávnych prípadov údajného prania špinavých peňazí týkajúcich sa úverových inštitúcií EÚ, prístup k cezhraničným situáciám nie je konzistentný.


V správe Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) o prístupoch príslušných orgánov k dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu sa potvrdilo, že napriek pokroku nie všetky príslušné orgány dokážu účinne spolupracovať s domácimi a medzinárodnými zainteresovanými stranami.


Okrem už opísaných rozdielov v právomociach v oblasti dohľadu orgán EBA takisto poznamenal, že vnútroštátne orgány dohľadu v oblasti AML/CFT nemusia byť vždy ochotné využiť celý súbor dostupných právomocí.


To vedie nielen k neprimeranému dohľadu na vnútroštátnej úrovni, ale aj k nedostatočnému dohľadu nad odborníkmi poskytujúcimi služby cezhranične, čo vytvára riziká pre celý jednotný trh. Tieto zistenia boli vo všeobecnosti potvrdené aj v najnovšej správe Európskeho dvora audítorov.


S cieľom odstrániť tieto nedostatky sa úrad stane ústredným prvkom integrovaného systému dohľadu v oblasti AML/CFT, ktorý bude pozostávať zo samotného úradu a z vnútroštátnych orgánov s mandátom na vykonávanie dohľadu (ďalej len „dozorné orgány“).


AMLA bude vykonávať priamy dohľad vo vzťahu k najrizikovejším cezhraničným subjektom finančného sektora.


Úrad bude zároveň koordinovať vnútroštátne dozorné orgány.


AMLA umožní vypracovanie spoločných vzorov a štandardov ohlasovania, ktoré majú používať finančné spravodajské jednotky EÚ. V neposlednom rade bude mať úrad právomoc navrhovať regulačné a vykonávacie technické predpisy, usmernenia a odporúčania.

14 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page